Положення про членство у Громадській організації «Фестиваль Тараса Шевченка «Ше.Фест»

Затверджене Протоколом № 2 від 02.01.2024 року

чергового засідання Правління Організації

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про членство у Громадській організації Фестиваль Тараса Шевченка «Ше.Фест» (надалі – Положення) встановлює відносини щодо набуття, призупинення та припинення членства у ГО «Ше.Фест» (надалі – «Організація»).
  1. Положення розроблене на основі Статуту Організації та відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання».
  1. Забезпечення процедури набуття членства в Організації, призупинення та припинення членства в Організації, обліку членів Організації та інші організаційні заходи покладаються на Правління Організації.
  1. Усі керівні органи Організації у своїй діяльності, що стосується процедури прийому в члени Організації, вибуття з нього та обліку, керуються Статутом та цим Положенням. Порядок та процедура з цих питань, зразки документів єдині  для всієї організації.
  1. Контроль за членським обліком здійснює Голова Правління Організації.

2.  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.
  • Членство   в   Організації    не   заперечує   членство   в   інших         громадських організаціях.
  • Членство у Організації несумісне з пропагандою насильства, національної або соціальної ворожнечі, пропаганди російської культури та російської мови.
  • Рішення статутних органів Організації обов’язкові для її членів.

3.  ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Для вступу до членів Організації кандидати подають письмову заяву до Правління. Додаток 1.
  • Заяви про вступ до Організації реєструються у книзі обліку та реєстрації заяв про вступ до Організації.
  • До заяви кандидата додаються наступні документи:
 • згода на обробку персональних даних.

Документ, що підтверджує особистість надається для ознайомлення.

 • У випадку сумніву Організація має право вимагати у заявника документи, що підтверджують відомості, наведені ним у заяві про прийняття.
  • Правління зобов’язане винести питання про прийняття в члени на наступному черговому або позачерговому засіданні Правління.
  • Кандидат   у   члени   Організації      може   бути   запрошений    на         засідання Правління, де розглядається питання про його прийняття.
  • Обговорення та прийняття рішення Правлінням щодо членства здійснюються без присутності кандидата у члени Організації.
  • Рішення про прийняття у члени Організації приймається Правлінням простою більшістю голосів від кількості членів Правління, присутніх на засіданні.
 • Про рішення Правління Організації щодо прийняття або відмови у прийнятті до членів організації повідомляють заявника протягом 10 робочих днів шляхом направлення відповідного рішення на електронну поштову адресу заявника, яка зазначена в заяві про вступ.

4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Член Організації має право:
 • брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
 • брати участь у Загальних зборах Організації, обирати та бути обраним до керівних органів Організації;
 • брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Організації;
 • виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності Організації;
 • звертатися до керівних органів Організації з будь-яких питань діяльності Організації;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за  умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • добровільно припиняти або призупиняти членство в Організації.
 • Член Організації зобов’язаний:
 • виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів Організації;
 • сплачувати членські внески;
 • сприяти виконанню статутних завдань Організації;
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
 • виконувати   вимоги   керівних   органів   Організації    щодо   порядку    та                   умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
 •  брати активну участь у діяльності Організації;
 •   не допускати дій, що перешкоджають реалізації мети і цілей Організації;
 •   дбати про зміцнення авторитету Організації;
 • у разі зміни особистої поштової електронної адреси через яку здійснюється комунікація протягом 5 робочих днів повідомити керівництво Організації про актуальну електронну поштову адресу.

5.  ВЕДЕННЯ ЧЛЕНСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Обов’язок ведення Членського обліку покладається на Голову Організації або на одного із Членів Правління Організації.
  • Персональні дані членів та кандидатів у члени Організації обробляються відповідно до законодавства.

6.       ПІДСТАВИ    ТА    ПОРЯДОК   ПРИПИНЕННЯ    ТА      ПРИЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Припинення та призупинення членства в Організації здійснюється за власним бажанням члена на підставі поданої ним відповідної письмової заяви до         Правління. Членство в Організації вважається припиненим або призупиненим з моменту подання відповідної письмової заяви.
  • У разі подання заяви про припинення членства в Організації членство вважається припиненим з моменту подання заяви.
 • Правління приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:
 • неодноразового порушення вимог Статуту, рішень статутних органів Організації;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою Організації;
 • одноразової пропаганди російської мови та російської культури;
 • скоєння вчинку, що ганьбить членів Організації та дискредитує її ім’я;
 • намагання використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;
 • несплата членських внесків впродовж 3 місяців підряд.
  • Правління повідомляє члена Організації, питання щодо виключення якого є в порядку денному, про час і місце проведення засідання Правління. Член Організації має право бути присутнім на засіданні, мати час для виступу, а також час для відповідей на поставлені запитання.
  • Розгляд Правлінням питання про можливе виключення з Організації здійснюється за таким порядком:
 • виступ осіб, що обґрунтовують підстави для можливого виключення з Організації;
 • виступ члена Організації, щодо якого розглядається питання;
 • відповіді на запитання до члена Організації, щодо якого розглядається питання;
 • обговорення питання членами Правління без участі члена Організації, щодо якого розглядається питання;
 • прийняття рішення шляхом голосування.
  • Рішення про виключення з членів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління.
  • Член Організації може оскаржити рішення Правління про виключення з Організації за порядком, визначеним Статутом.
  • Членство в Організації припиняється в разі смерті особи.
 • Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.

7. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

 • Положення затверджується Правлінням Організації простою більшістю голосів від складу Правління.
  • Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку його затвердження.
  • Розмір членських внесків визначається Правлінням Організації.
  • Членські внески сплачуються щомісячно.
  • Про затверджений розмір членських внесків доводиться до відома членам Організації шляхом направлення на їх електронну поштову адресу відповідного повідомлення, де зазначено розмір членського внеску та відповідні реквізити на які потрібно сплачувати членські внески.
  • Членські внески можуть бути використанні ВИКЛЮЧНО для здійснення статутної мети Організації.

8.    ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

 • Положення затверджується Правлінням Організації простою більшістю голосів від складу Правління.
  • Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку його затвердження.